องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง  

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะครู พี่น้องประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพ บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ขอยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี2563
รายได้ในการจัดเก็บภาษีในเดือนเมษายน 2563
รายได้ในการจัดเก็บภาษีในเดือนกันยายน 2563

รายงานการประชุมสภา

ประกาศการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นอบต.สีบัวทอง

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกสทางราชการ อบต.สีบัวทอง

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


คลังข่าวมหาดไทย 

 

 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์และการพัฒนา
นโยบายการบริหาร
ประวัติ
 
 
 
คณะผู้บริหารอบต.สีบัวทอง
สภาอบต.สีบัวทอง
โครงสร้างส่วนราชการอบต.สีบัวทอง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อตกลงการปฏิบติราชการปี2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2563
ข้อบัญญัติตามพรบ.สาธารณสุข2535
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2560
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ข้อตกลงการปฏิบติราชการปี2560
สถานที่ตั้งศูนย์ฯ
แนะนำเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนการให้บริการ
ตัวอย่างคำขอข้อมูลข่าวสาร
ติดต่อข้อมูลข่าวสาร
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงฐานะการเงิน2562
ประกาศสอบราคาปี2563
ประกาศสอบราคาปี2562
สรุปผลประกาศสอบราคา2559
สรุปผลประกาศสอบราคา2560
คู่มือ/แนวทางการติดตามประเมิลผล
 
 
 
 
 
 
 
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการพ.ศ.2558
ประกาศเรื่องคู่มือการบริการ สำหรับประชาชน
 

 

จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
65/1 หมู่ที่ 5 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โทร. 035-8704444
เว็ปไซต์ www.sribuathong.go.th