องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 

ข้อมูลพื้นฐาน
iconสภาพทั่วไป
iconแผนที่อบต.
iconสภาพสังคม
iconการบริการขั้นพื้นฐาน
iconสาธารณูปโภค
iconผลิตภัณฑ์
iconภูมิปัญญาท้องถิ่น
iconสถานที่สำคัญ
iconสถานที่ท่องเที่ยว
iconวิสัยทัศน์/พันธกิจ
iconยุทธศาสตร์
iconอำนาจหน้าที่
iconกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
iconกฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ


ข้อมูลบุคลากร
iconโครงสร้างองค์กร
iconโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและโครงสร้างองค์กร ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569
iconคณะผู้บริหาร
iconสมาชิกสภา อบต.
iconหัวหน้าส่วนราชการ
iconสำนักงานปลัด
iconกองคลัง
iconกองช่าง
iconกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


KM การพัฒนาบุคลากร
icon ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ
icon มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
icon ความรู้จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานฯ
icon ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
icon สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
icon คู่มือ/ตำรา/เอกสารเผยแพร่
icon แผนผังขั้นตอนการทำงาน


ข้อมูลรายงาน
iconรายงานการควบคุมภายใน
iconรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
iconแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
iconรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
iconรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
iconรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
iconรายงานงบแสดงฐานทางการเงินและงบอื่นๆ
iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส
iconรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี
iconรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
iconประกาศรายงานการประชุม
iconรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
iconรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
iconความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
iconรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติบ้านสีบัวทอง
29 ก.พ. 2567
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
29 ก.พ. 2567
ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ภาษาไทย
19 ธ.ค. 2566
ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ภาษาอังกฤษ
19 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง /ภาษีป้าย ประจำปี 2567
27 พ.ย. 2566

กิจกรรม

โครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

ทำบุญศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อบต.สีบัวทอง

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกาศจาก EGP

ประกาศวิจารณ์ร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคา


นายกิตติ์ บุญประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
โทร. 099-4564562

นางณัฐกานต์ ราตรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567

คลิกลิงค์แนะนำอบต.สีบัวทอง


facebook

line
e-service


tell
กระดานสนทนา

แบบประเมินความพึงพอใจ
tell
tell
tell
สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
229
ผู้ชมเมื่อวาน
228
ผู้ชมเดือนนี้
4,608
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
8,130
ผู้ชมปีนี้
23,100
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
11,913

เริ่มนับ 22 มีนาคม 2564


link
link
link
link
link
link
link
link
link
link


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th
ปิด