ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง  

 

สมาชิกอบต.สีบัวทอง
นายประดิษ มานพ
ประธานสภา อบต.สีบัวทอง
นายอโนชา ขาวโต
รองประธานสภาฯ
นางสาวพูลผล โสภาภรณ์
เลขาฯ ประธานสภาฯ
นางจรรยา แก้วมา
สมาชิกอบต
นายอุทัย คุ้มเขต
สมาชิกอบต
นายละม่อม บุญสันต์
สมาชิกอบต
นายสำริต ชอบชม
สมาชิกอบต
นายบุญนำ บุญมี
สมาชิกอบต
นายธวัชชัย บุญประสพ
สมาชิกอบต
นายประจิน บุญอร่าม
สมาชิกอบต
นายสมศักดิ์ มณีเนียม
สมาชิกอบต
นางดวงรัตน์ สอดส่อง
สมาชิกอบต
นางวันดี เขียนขยัน
สมาชิกอบต
นายยุทธพงษ์ กมลฉ่ำ
สมาชิกอบต
นายเจษฎา ฝ่ายไทย
สมาชิกอบต
นางละมาย ประดับพันธุ์
สมาชิกอบต
นางพัชมณฑ์ นาคคำ
สมาชิกอบต
นายพงษ์ศักดิ์ ก๋งฉิน
สมาชิกอบต
นายเสน่ห์ สร้อยสนธิ์
สมาชิกอบต
   
  นายสมบูรณ์ ทองคำ
สมาชิกอบต
นายวิชัย วงษ์สด
สมาชิกอบต
นายบุญสืบ มั่นคง
สมาชิกอบต
จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
หมู่ที่ 5 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โทร. 035-8704444
เว็ปไซต์ www.sribuathong.go.th