สำนักปลัด อบต.สีบัวทอง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง  
สำนักปลัด
นางสาวพูลผล โสภาภรณ์
ปลัดอบต.สีบัวทอง
นางณัฐกานต์ ราตรี
รองปลัดอบต.สีบัวทอง
นางสาวณัฐกาณ์ ราตรี
รองปลัด อบต.สีบัวทอง รักษาการ
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นายสุรินทร์ ภูริชกานร์
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
 
นายศวัส พลายพูล
นิติกร ปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
นางสาวพัตราภรณ์ พุ่มกล่ำ
ผช.นักพัฒนาชุมชน
นายณัฐพล บุญสันต
ผช.นักประชาสัมพันธ
นายประมวล โพธิ์กร่าง
พนักงานจ้างเหมา
์์นายสมพิษ บุญประสพ
พนักงานขับเครื่องกลฯ
นายชาตรี รอบรู้
พนักงานจ้าง
นายประทีป เฟื่องขจร
พนักงานจ้างเหมา
นางจันทรา พยอม
พนักงานจ้างเหมา
นางลำจวน หาญกิจ
พนักงานจ้างเหมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์และการพัฒนา
นโยบายการบริหาร
ประวัต
สภาพทั่วไป
สภาพสังคมและเศรษฐกิจ
การคมนาคมและสาธารณูปโภค
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แหล่งน้ำสำคัญในเขตอบต.
คณะผู้บริหารอบต.สีบัวทอง
สภาอบต.สีบัวทอง
โครงสร้างส่วนราชการอบต.สีบัวทอง
พนักงานอบต.สีบัวทอง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อตกลงการปฏิบติราชการปี2560
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
แผนการดำเนินงานประจำปี2559
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
แผนชุมชน/ตำบลประจำปี2559
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
แผนชุมชน/ตำบลประจำปี2560
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงานประจำปี2560
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2559
ข้อบัญญัติตามพรบ.สาธารณสุข2535
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2560
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
สถานที่ตั้งศูนย์ฯ
แนะนำเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนการให้บริการ
ตัวอย่างคำขอข้อมูลข่าวสาร
ติดต่อข้อมูลข่าวสาร
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ดรรชนีสืบค้น
ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา2
ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา9
รายงานข้อมูลข่าวสาร
การนำข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2559
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2560
งบแสดงฐานะการเงิน2559
ประกาศสอบราคาปี2559
ประกาศสอบราคาปี2560
สรุปผลประกาศสอบราคา2559
สรุปผลประกาศสอบราคา2560
คู่มือ/แนวทางการติดตามประเมิลผล
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี งบประมาณ2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สามปีพ.ศ.2557-2559
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สามปีพ.ศ.2558-2560
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี งบประมาณ2558
รายงานการติดตามประเมินผล รายไตรมาสประจำปี2558
การติดตามประเมินผลการบริการ สาธารณะ
ประเมินประสิทธิภาพของอปท. LPE
ผลการดำเนินงานในรอบปีงบ ประมาณพ.ศ.2559
การติดตามประเมินผลและแผน พัฒนาประจำปี2559
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการพ.ศ.2558
ประกาศเรื่องคู่มือการบริการ สำหรับประชาชน
งานบริการของสำนักปลัด
งานบริการของกองคลัง
งานบริการของกองช่าง
งานบริการของกองการศึกษา
เกี่ยวกับประชาชมอาเซียน
ประชาชมอาเซียนกับการปกครอง ท้องถิ่นไทย
กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสีบัวทอง
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
65/1 หมู่ที่ 5 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โทร. 035-8704444เว็ปไซต์ www.sribuathong.go.th