ประวัติ อบต.สีบัวทอง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง  
ประวัติ อบต.สีบัวทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์และการพัฒนา
นโยบายการบริหาร
ประวัต
สภาพทั่วไป
สภาพสังคมและเศรษฐกิจ
การคมนาคมและสาธารณูปโภค
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แหล่งน้ำสำคัญในเขตอบต.
คณะผู้บริหารอบต.สีบัวทอง
สภาอบต.สีบัวทอง
โครงสร้างส่วนราชการอบต.สีบัวทอง
พนักงานอบต.สีบัวทอง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อตกลงการปฏิบติราชการปี2560
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
แผนการดำเนินงานประจำปี2559
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
แผนชุมชน/ตำบลประจำปี2559
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
แผนชุมชน/ตำบลประจำปี2560
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงานประจำปี2560
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2559
ข้อบัญญัติตามพรบ.สาธารณสุข2535
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2560
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
สถานที่ตั้งศูนย์ฯ
แนะนำเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนการให้บริการ
ตัวอย่างคำขอข้อมูลข่าวสาร
ติดต่อข้อมูลข่าวสาร
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ดรรชนีสืบค้น
ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา2
ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา9
รายงานข้อมูลข่าวสาร
การนำข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2559
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2560
งบแสดงฐานะการเงิน2559
ประกาศสอบราคาปี2559
ประกาศสอบราคาปี2560
สรุปผลประกาศสอบราคา2559
สรุปผลประกาศสอบราคา2560
คู่มือ/แนวทางการติดตามประเมิลผล
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี งบประมาณ2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สามปีพ.ศ.2557-2559
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สามปีพ.ศ.2558-2560
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี งบประมาณ2558
รายงานการติดตามประเมินผล รายไตรมาสประจำปี2558
การติดตามประเมินผลการบริการ สาธารณะ
ประเมินประสิทธิภาพของอปท. LPE
ผลการดำเนินงานในรอบปีงบ ประมาณพ.ศ.2559
การติดตามประเมินผลและแผน พัฒนาประจำปี2559
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการพ.ศ.2558
ประกาศเรื่องคู่มือการบริการ สำหรับประชาชน
งานบริการของสำนักปลัด
งานบริการของกองคลัง
งานบริการของกองช่าง
งานบริการของกองการศึกษา
เกี่ยวกับประชาชมอาเซียน
ประชาชมอาเซียนกับการปกครอง ท้องถิ่นไทย
กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสีบัวทอง
 
  จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
65/1 หมู่ที่ 5 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โทร. 035-8704444เว็ปไซต์ www.sribuathong.go.th