EGP องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบึงสีบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Jun 2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลสีบัวทอง (เส้นบ้านนางส้มแป้น นอกใจเสือ) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jun 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบึงสีบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Jun 2021
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 May 2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลสีบัวทอง (เส้นบ้านท้องถิ่นไทย) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2021