หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน 17 May 2024
โครงการต่อเติม ปรับปรุง อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง 15 Feb 2024
โครงการต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ 23 Feb 2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลสีบัวทอง 23 Nov 2022
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลสีบัวทอง 14 Nov 2022
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน 14 Nov 2022
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม หมู่ที่ ๑ ตำบลสีบัวทอง 14 Nov 2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลสีบัวทอง 14 Nov 2022
จ้างออกแบบต่อเติม ปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ 15 Sep 2022
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน 19 Aug 2022
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(รูปทรงโดม) จำนวน ๑ โครงการ และก่อสร้างอาคารห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน จำนวน ๑ โครงการ 01 Apr 2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านดอนกระเบื้อง ตำบลสีบัวทอง 24 Mar 2022
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัด จำนวน ๑ คัน 08 Mar 2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านดอนกระเบื้อง ตำบลสีบัวทอง 17 Feb 2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองขุด ตำบลสีบัวทอง 17 Dec 2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านไร่อ้อยเขตสอง ตำบลสีบัวทอง 17 Dec 2021
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๔ ล้อ ขนาด ๑ ตัน 23 Aug 2021