องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 
การบริหารงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติอบต.
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาการศึกษา
รายงานการควบคุมภายใน
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ข้อบัญญัติอบต.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร คลิกดูไฟล์
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 คลิกดูไฟล์
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คลิกดูไฟล์
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2563 คลิกดูไฟล์
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คลิกดูไฟล์
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2548 คลิกดูไฟล์
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559 คลิกดูไฟล์
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2559 คลิกดูไฟล์
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 คลิกดูไฟล์
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559 คลิกดูไฟล์
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559 คลิกดูไฟล์
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2559 คลิกดูไฟล์
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th