องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 
บุคลากร

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและโครงสร้างองค์กร ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หัวหน้าส่วนราชการนางณัฐกานต์ ราตรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
โทร.089-893-6515

นางณัฐกานต์ ราตรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
โทร.089-893-6515


นายชุมพล โรจน์อำพร
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด โทร.089-096-0512

นางบุบผา จันทเกตุ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.089-535-9791

นายชุมพล โรจน์อำพร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.089-096-0512

นางบุบผา จันทเกตุ
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ
โทร.089-535-9791
 
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th