องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการเสริมสร้างวินัยฯ
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกฯ
แผนแม่บทสารสนเทศ
ประมวลจริยธรรม
นโยบาย กลยุทธ์ฯ
ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
คำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประมวลจริยธรรม

กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คลิกดูไฟล์
แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง คลิกดูไฟล์
อบรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 คลิกดูไฟล์
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล(กระบวนการรับโอนย้าย) ประจำปีงบประมาณ 2566 คลิกดูไฟล์
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล(ประเมินสมรรถนะ) ประจำปีงบประมาณ 2566 คลิกดูไฟล์
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 คลิกดูไฟล์
แผ่นพับประมวลจริยธรรมและกลยุทธการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 คลิกดูไฟล์
แผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
ประกาศ อบต.สีบัวทอง เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม อบต.สีบัวทอง คลิกดูไฟล์
ประกาศ อบต.สีบัวทอง เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของ อบต.สีบัวทอง คลิกดูไฟล์
ประกาศ อบต.สีบัวทอง เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.สีบัวทอง คลิกดูไฟล์
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบปะรมาณ 2566 โดย อบต.สีบัวทอง คลิกดูไฟล์
ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย อบต.สีบัวทอง คลิกดูไฟล์
ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ อบต.สีบัวทอง คลิกดูไฟล์
ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
ประมวลจริยะธรรมข้องข้าราชการ และพนักงาน ประจำปี 2565 คลิกดูไฟล์
การกำหนดนโยบายด้านจริยธรรม ประจำปี 2562 คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th