องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 
ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างขององค์กร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สาธารณูปโภค

 
 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคมมั่นคง และเป็นสุข
    1.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา อย่างทั่วถึง เท่าเทียม
    1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุข การฟื้นฟู ป้องกัน บำบัดรักษาโรคต่างๆ การออกกำลังกาย การแข่งขันกีฬา นันทนาการ เพื่อประชาชนมีสุขภาพที่ดี
    1.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การส่งเสริมความรู้ด้านต่างๆ ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    1.4 แนวทางการการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน การสังคมสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและการพัฒนาบทบาทสตรี
    1.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม โบราณสถาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์อันดีงามของท้องถิ่น
    1.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ลดภาวะโลกร้อน สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน ลดการใช้พลังงาน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. ด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน
    2.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงถนน หนทางเส้นทางการ คมนาคม ทางเท้า ทางเดิน สะพาน เขื่อน คันกั้นน้ำ ท่อระบายน้ำให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่
    2.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟ้า ประปา ให้มีคุณภาพ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
    3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การ ประชาสัมพันธ์ สิ่งอำนวยความสะดวกการท่องเที่ยว แหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สร้างรายได้คนในท้องถิ่น
    3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว การกระตุ้นเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน
    4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตร โอทอป ช่องทางการ จำหน่าย การผลิต การจำหน่ายอาหารปลอดภัย กลุ่มอาชีพ การสร้างอาชีพ คนว่างงานให้มีรายได้
    4.2 แนวทางการการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรผสมผสานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
    4.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุง คู คลอง แหล่งน้ำให้เพียงพอแก่การเกษตร

5. ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
    5.1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฝ่ายประจำ ฝ่ายการเมือง ผู้ปฏิบัติงานอันเป็น ประโยชน์ต่อหน่วยงาน มีธรรมาภิบาล ปรับปรุง ซ่อมแซมจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุ สถานที่ เครื่องมือ ให้พร้อมต่อการปฏิบัติราชการ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล
    5.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐต่างๆ การบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชน
    5.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน และเหตุการณ์อันที่ไม่คาดคิดต่างๆ
 

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th