องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 
ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างขององค์กร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สภาพสังคม

 
การศึกษา
 
- โรงเรียนประถมศึกษา ขยายโอกาส 2 แห่ง คือ โรงเรียนวัดสีบัวทอง และโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง 2 แห่ง ศูนย์เฉลิมพระเกียรติบ้านสีบัวทอง ศูนย์โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
- ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 12 แห่ง
 
สาธารณสุข
 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง
   1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้วกระจ่าง รับผิดชอบ หมู่ที่ 4,5,6,7,8,10
   2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลสีบัวทอง รับผิดชอบ หมู่ที่ 1, 2,3,9,11
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 %
 
อาชญากรรม
 
- สถานีตำรวจ 1 แห่ง สถานีตำรวจภูธรสีบัวทอง
 
การสังคมสงเคราะห์
 
มีชมรมผู้สูงอายุ 1 ชมรม ชมรมผู้พิการ 1 ชมรม
- ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพ 1,208 คน
- ผู้พิการ 211 คน
- ผู้ป่วยเอดส์ 5 คน

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th