องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 
บุคลากร

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและโครงสร้างองค์กร ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สมาชิกสภา อบต.นายประดิษฐ มานพ
ประธานสภา อบต.สีบัวทอง


นายอโนชา ขาวโต
รองประธานสภา อบต
 

นายขวัญชัย รอดจรูญ
สมาชิกสภา อบต.สีบัวทอง
หมู่.1


นายอุทัย คุ้มเขตต์
สมาชิกสภา อบต.สีบัวทอง
หมู่.2


นายอโนชา ขาวโต
สมาชิกสภา อบต.สีบัวทอง
หมู่.3


นายประดิษฐ มานพ
สมาชิกสภา อบต.สีบัวทอง
หมู่.4


นายพงษธร ขวัญเกตุ
สมาชิกสภา อบต.สีบัวทอง
หมู่.5


นางทัศนีย์ บัวศรี
สมาชิกสภา อบต.สีบัวทอง
หมู่.6


นายมนตรี ช่างทอง
สมาชิกสภา อบต.สีบัวทอง
หมู่.7


นางสาวสุพรรษา สุริฉาย
สมาชิกสภา อบต.สีบัวทอง
หมู่.8


นายพงษ์ศักดิ์ ก๋งฉิน
สมาชิกสภา อบต.สีบัวทอง
หมู่.9


นายบุญสืบ มั่นคง
สมาชิกสภา อบต.สีบัวทอง
หมู่.10


นายสมบูรณ์ ทองคำ
สมาชิกสภา อบต.สีบัวทอง
หมู่.11

 
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th