องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 
การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานงบแสดงฐานทางการเงินและงบอื่นๆ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
รายงานงบแสดงฐานทางการเงินและงบอื่นๆ

รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2566 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2566 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564 คลิกดูไฟล์
งบแสดงฐานะการเงิน งบรายรับรายจ่ายตามงบประมาณ และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 คลิกดูไฟล์
รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563 คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th