องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 
ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างขององค์กร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริการขั้นพื้นฐาน

 
 
การคมนาคมขนส่ง

                
การคมนาคมของประชากรส่วนใหญ่ในตำบล  สัญจรโดยยานพาหนะส่วนตัว  บางส่วนใช้รถโดยสารประจำทาง    สำหรับถนนสายหลักที่ประชาชนสัญจร  ได้แก่

ถนน หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต  สายหมู่ 1 ทางเข้าบึงสีบัวทอง  อบต.
ถนนลาดยางกรมชลประทานเรียบคลองสีบัวทอง กรมชลประทาน

ถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมูที่ 5 สายบ้านสีบัวทอง – บ้านหนองปรือ  

อบต.
ถนนลาดยาง สายบ้านดอนบ่อ – บ้านเขาบวชหมู่ที่ 9 อบจ.
ถนนลาดยาง สายบ้านวังน้ำเย็น – บ้านสีบัวทอง    อบจ.
ถนนลาดยาง สายบ้านหนองยาง – หมู่ที่ 3 บ้านยางกลาง   อบจ.
ถนนลาดยาง สายแยกทางหลวง 3064  – วัดแก้วกระจ่าง อบจ.
ภายในหมู่บ้านมีถนนลาดยาง,
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,  และถนนดิน    ถนนลงลูกรัง หินคลุก
อบต.

 
การไฟฟ้า

    
ในตำบลมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือน 100 % มีการใช้โซล่าเซลล์ในไร่นา

 
การประปา


ประปาหมู่บ้าน             16      แห่ง

 
การโทรคมนาคม


โทรศัพท์มือถือเกือบทุกหลังคาเรือนคิดเป็นร้อยละ 98         
 

 
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์

    

- ระบบไปรษณีย์อำเภอแสวงหา   
วัสดุ - ครุภัณฑ์ เครื่องมือ

ที่ รายการ

จำนวน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1

รถแบ็คโฮ

1

กองช่าง

2

รถบรรทุกอเนกประสงค์ติดเครน

1

สำนักปลัด

3

รถบรรทุกเทรลเลอร์ 

1

กองช่าง

4

รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 

1

สำนักปลัด

5

รถยนต์ส่วนกลาง

2

สำนักปลัด,กองคลัง

6

รถสามล้อ

1

กองช่าง

7

รถสามล้อซาเล้ง

1

สำนักปลัด

8

กล้องระดับ

1

กองช่าง

9

เครื่องเจีย

1

กองช่าง

10

เลื่อยยนต์

2

สำนักปลัด

11

เลื่อยวงเดือน

2

กองช่าง

12

เครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม

1

สำนักปลัด

13

เครื่องตัดหญ้า สะพาย

9

สำนักปลัด,กองช่าง

14

เครื่องตบดิน

1

กองช่าง

15

รถเข็น

4

สำนักปลัด

16

เครื่องพ่นหมอกควัน

2

สำนักปลัด

 

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th