องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
กีฬา และนันทนาการ
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน
กิจกรรม


โครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

ทำบุญศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อบต.สีบัวทอง

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

โครงการ อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้วยโอกาส แะครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

ตรวจสอบตามคำร้องเรียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรงหล่อ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้การดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม

อบต.สีบัวทอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ครั้งที่ 3/2567

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลสีบัวทอง

นายกกิตติ์ นำขบวนวีรชนคนแสวงหา คนกล้าบ้านสีบัวทอง ร่วมพิธีเปิดงานสดุดีวีรชนคนแสวงหา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2567

พิธีบวงสรวงและพิธีวางพวงมาลาสักการะแด่วีรชนคนแสวงหา ณ บริเวณอนุสรณ์สถานวีรชนคนสีบัวทอง

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจ ชุมชน การแปรรูป ปลูกพืชและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีบ

กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อมอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

สุ่มตรวจโซเดียมอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็กสีบัวทอง

อบต.สีบัวทอง ร่วมให้ความรู้บรรยาย สัปดาห์ความปลอยภัย ของโรงเรียนวัดสีบัวทอง

กิจกรรมรวมพลังน้อมเกล้าถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567

ปปช. ลงพื้นที่ทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA )

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567

พิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติไทย

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เข้าแถวเคารพธงชาติ(ทุกวันจันทร์)

ประชาคมแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล

ประชาคมแก้ไขเพิ่มเติมแผนฯ หมู่ที่ 2 บ้านสีบัวทอง

ประชาคมแก้ไขเพิ่มเติมแผนฯ หมู่ที่ 1 บ้านดอนแจง

ประชาคมแก้ไขเพิ่มเติมแผนฯ หมู่ที่ 11 บ้านไร่อ้อยเขต 2

ประชาคมแก้ไขเพิ่มเติมแผนฯ หมู่ที่ 10 บ้านคลองขุด

ประชาคมแก้ไขเพิ่มเติมแผนฯ หมู่ที่ 9 บ้านหนองเสือ

ประชาคมแก้ไขเพิ่มเติมแผนฯ หมู่ที่ 8 บ้านยางท่าเฝือก

ประชาคมแก้ไขเพิ่มเติมแผนฯ หมู่ที่ 7 บ้านยางอู่

มอบบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 5 บ้านหนองปรือ

ประชาคมแก้ไขเพิ่มเติมแผนฯ หมู่ที่ 6 บ้านแก้วกระจ่าง

ประชาคมแก้ไขเพิ่มเติมแผนฯ หมู่ที่ 5 บ้านหนองปรือ

ประชาคมแก้ไขเพิ่มเติมแผนฯ หมู่ที่ 4 บ้านคลองชะอม

ประชาคมแก้ไขเพิ่มเติมแผนฯ หมู่ที่ 3 บ้านยางกลาง

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

ประชุมหัวหน้าส่วน และข้าราชการ อบต.สีบัวทอง

พิธีตักบาตรและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

งานประกวดรำวงย้อนยุค อบต.สีบัวทอง

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมเพิ่มความรู้การดำเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประชุมพนักงานจ้างตามภารกิจและจ้างเหมา ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566

หล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566

เข้าแถวเคารพธงชาติ(ทุกวันจันทร์)

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบทบาท พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพสตรี (การผูกผ้า)

โครงการฝึกอบรมความรู้ส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกัน

โครงการฝึกอาชีพแปรรูป อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ (แปรรูปกล้วย)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อโรคระบาดต่าง (โรคไข้เลือดออก)

เข้าแถวเคารพธงชาติ(ทุกวันจันทร์)

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ

โครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10

โครงการป้องกันและแก้ไขป้ญหายาเสพติดในชุมชน

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอยภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติบ้านสีบัวทอง

ปปช. ประจำจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

พิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชนคนกล้าแห่งสีบัวทอง นายแท่น นายโชติ นายอิน และนายเมือง เนื่องในงาน

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สีบัวทอง

โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิกรุก เพื่อลดภาวะการคลอดก่อนกำหนด

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมคณะทำงาน "สดุดีวีรชนคนแสวงหา" ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566

โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม(ขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน)

กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิด

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566

เข้าแถวเคารพธงชาติ(ทุกวันจันทร์)

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นบ้านและการบริหารจัดการที่ดี

อบต.สีบัวทอง ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป

เข้าแถวเคารพธงชาติ(ทุกวันจันทร์)

ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นายกกิตติ์ เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันพ่อแห่งชาติ

ประชาคม ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หมู่ที่ 2 บ้านสีบัวทอง

ประชาคม ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หมู่ที่ 9 บ้านหนองเสือ

ประชาคม ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หมู่ที่ 3 บ้านประตูน้ำ

ประชาคม ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หมู่ที่ 11 บ้านไร่อ้อย เขต 2

ประชาคม ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หมู่ที่ 4 บ้านคลองชะอม

ประชาคม ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หมู่ที่ 8 บ้านยางท่าเฝือก

ประชาคม ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หมู่ที่ 10 บ้านคลองขุด

ประชาคม ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หมู่ที่ 7 บ้านยางอู่

ประชาคม ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หมู่ที่ 6 บ้านแก้วกระจ่าง

ประชาคมทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หมู่ที่ 5 บ้านหนองปรือ

ประชาคม ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หมู่ที่ 1 บ้านดอนแจง

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลของ อบต.สีบัวทอง

เข้าแถวเคารพธงชาติ (ทุกวันจันทร์)

ประชุมคณะกรรมการหลักกองทุนสุขภาพฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2566

อบต.สีบัวทอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 2565

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประชุมสภา อบต.สีบัวทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต รูปแบบโคกหนองนา

เข้าแถวเคารพธงชาติ(ทุกวันจันทร์)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ

โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการสตรีใส่ใจป้องกันมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการดำเนินงานชุนยังยืน

โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียน

ติดตามผลการศึกษาดูงานศูนย์สมุนไพร วิทยาลัยสิรินธร จ.พิษณุโลก

โครงการปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง (เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในเด็กประถมศึกษา

กกต.ประจำจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานที่สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองเขตเลือกตั้งที่ 5(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

โครงการ 3 เก็บ 3 โรค ปราบลูกน้ำยุงลาย

เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสีบัวทอง เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสีบัวทอง ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปของ อบต.สีบัวทอง

โครงการฝึกอบรมความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง(ภายใต้โครงการวันดินโลก)น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9

โครงการ ปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ประมงจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่นตำบลสีบัวทอง ครั้งที่ 1/2564

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ครั้งแรก

ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง อบต.

โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง

กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.64

โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564

โครงการซ่อมสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากไร้ ประจำปี 2564

การประชุมการแก้ไข้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

โครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมพรรษา 89 พรรษา

โครงการบริหารจัดการขยะ ม.10 ตำบลสีบัวทอง

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างประหยัด

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างสมาชิกในครอบครัว

โครงการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ตำบลสีบัวทอง

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติบ้านสีบัวทอง

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีนายประดิษฐ มานพ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

การดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงสถานณ์การ Covid - 19

ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.สีบัวทอง

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน

พิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาสักการะวีรชนคนแสวงหา

โครงการประกวดกิจกรรมนักเรียนดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

เยี่ยมจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564

โครงการคัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วมตำบลสีบัวทอง

โครงการปลูกป่าฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th