องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
กีฬา และนันทนาการ
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน

สำนักงานปลัด
เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์
แบบตรวจค้นขอหนังสือรับรองและคัดสำเนาเอกสาร/ใบแทน
จัดตั้งใหม่ ประเภทนิติบุคคล
จัดตั้งใหม่ ประเภทบุคคลธรรมดา
คำแนะนำ จดทะเบียนตั้งใหม่ ทะเบียนพาณิชย์
คำแนะนำ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ทะเบียนพาณิชย์
คำแนะนำจดทะเบียนเลิกพาณิชยกิจ
คำขอจดทะเบียน แบบ ทพ.
หนังสือมอบอำนาจ
เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
คำร้อง
คําขอตรวจค้นเอกสารรับรองสําเนาเอกสารใบแทน
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
คำขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แบบคำร้องทั่วไป
กองคลัง
แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ.ป.1
ตัวอย่างกรอกแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ.ป. 1
กองช่าง
หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th