องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
กีฬา และนันทนาการ
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

สำนักงานปลัด
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบัตรประจำตัวลูกจ้างของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2532
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัติ ก.พ.7
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
แบบหนังสือการลาออกจากราชการ(กรณียื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า30วัน)
แบบคำร้องขอย้าย
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
แบบประเมินครู
แบบประเมินเตรียมควาพร้อมครู
แบบประเมินเลื่อนขั้นครู
แบบประมเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ)
แบบ 1 -5 แบบขออนุมัติกำหนดตำแหน่ง
แบบประเมินการเลื่อนระดับของขรก.และพนง.ส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งวิชาการ
กองคลัง
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖)
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕)
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
ใบแนบเบิกรักษาค่าพยาบาล (แบบ ก.บ.2)
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th