องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
กีฬา และนันทนาการ
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติบ้านสีบัวทอง 29 ก.พ. 2567
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 29 ก.พ. 2567
ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ภาษาไทย 19 ธ.ค. 2566
ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ภาษาอังกฤษ 19 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง /ภาษีป้าย ประจำปี 2567 27 พ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2566 05 พ.ย. 2566
สัญญาจ้างก่อสร้าง(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 03 ต.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติราชการแทน 02 ต.ค. 2566
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ที่ 221 2566 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง 01 ต.ค. 2566
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 01 ต.ค. 2566
แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 29 ก.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลสีบัวทอง 29 ก.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติบ้านสีบัวทอง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง 15 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง พ.ศ. 2566 01 มี.ค. 2566
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 23 ม.ค. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หมู่ที่ 2 ต.สีบัวทอง 16 พ.ย. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หมู่ที่ 9 ต.สีบัวทอง 16 พ.ย. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หมู่ที่ 3 ต.สีบัวทอง 16 พ.ย. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินโครงากรจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หมู่ที่ 11 ต.สีบัวทอง 16 พ.ย. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินโครงากรจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หมู่ที่ 4 ต.สีบัวทอง 16 พ.ย. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินโครงากรจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หมู่ที่ 8 ต.สีบัวทอง 16 พ.ย. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินโครงากรจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หมู่ที่ 10 ต.สีบัวทอง 16 พ.ย. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินโครงากรจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หมู่ที่ 7 ต.สีบัวทอง 16 พ.ย. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หมู่ที่ 6 ต.สีบัวทอง 16 พ.ย. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หมู่ที่ 5 ต.สีบัวทอง 16 พ.ย. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินโครงากรจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หมู่ที่ 1 ต.สีบัวทอง 16 พ.ย. 2565
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ของ อบต.สีบัวทอง ปีงบประมาณ 2565 03 พ.ย. 2565
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 30 ต.ค. 2565
ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) 03 ต.ค. 2565
แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง 26 ก.ย. 2565
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 23 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลสีบัวทอง 16 ก.ย. 2565
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 26 ส.ค. 2565
เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนหมู่ที่ 1 ตำบลสีบัวทอง 17 ส.ค. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค (ประปา) ในพื้นที่ตำบลสีบัวทอง 14 ส.ค. 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2565 11 ส.ค. 2565
เรื่อง กำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อการสรรหาบุคคล และเลือกสรรเปฺ็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ประจำปีงบประมาณ พศ2565 19 ก.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เรื่องเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศีกษา ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 01 มิ.ย. 2565
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะ 24 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2)ประจำปี พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 10 ก.พ. 2565
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 12 ม.ค. 2565
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน งบรายรับรายจ่ายตามงบประมาณ และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 11 ม.ค. 2565
ประกาศ อบต.สีบัวทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ 04 ม.ค. 2565
ประกาศ อบต.สีบัวทอง เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาทางสาธารณะ 04 ม.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 29 พ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ฯ 29 พ.ย. 2564
สีบัตรเลือกตั้ง สมาชิก อบต . และ นายก อบต 05 พ.ย. 2564
แบบประเมิณความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อบต.สีบัวทอง 26 ต.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง 14 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง 06 ต.ค. 2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 13 ก.ย. 2564
ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 01 ก.ย. 2564
ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 03 ส.ค. 2564
ขอเชิญชวนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 23 ก.ค. 2564
เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อสรรหาบุคคล และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 21 ก.ค. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2564 19 ก.ค. 2564
ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 09 ก.ค. 2564
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯ 24 มิ.ย. 2564
ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 21 มิ.ย. 2564
ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติบ้านสีบัวทอง 17 มิ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เรื่อง เปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 มิ.ย. 2564
ประกาศเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 2563 11 มิ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง 2563 11 มิ.ย. 2564
ประกาศเรื่อง ราคาประเมินทุนทัรพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 2563 11 มิ.ย. 2564
ประกาศเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง(ภ.ด.ส.3) 2562 11 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2562 11 มิ.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดอ่างทองเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนัก 03 พ.ค. 2564
การปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 เม.ย. 2564
ประกาศปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 21 เม.ย. 2564

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th