องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการเสริมสร้างวินัยฯ
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกฯ
แผนแม่บทสารสนเทศ
ประมวลจริยธรรม
นโยบาย กลยุทธ์ฯ
ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
คำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

โครงการสร้างความสุขในการทำงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 คลิกดูไฟล์
รายงานผลสรุปโครงสร้างความสุขในการทำงาน ของอค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ปีงบประมาณ 2567 คลิกดูไฟล์
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิกดูไฟล์
สรุปสถิติผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิกดูไฟล์
รายงานผลการเข้ารับการอบรมโครงการ"การพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนฯ ระหว่างวันที่ 21 - 23 เมษายน 2566 คลิกดูไฟล์
รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นบ้านและการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 24 - 27 ม.ค. 66 คลิกดูไฟล์
รายงานผลการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชนประจำปี 2566 (ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธ.ค.65) คลิกดูไฟล์
รายงานผลการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนฯ ประจำปี 2566 (ระหว่างวันที่ 24 - 26 พ.ย. 65) คลิกดูไฟล์
รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ ระหว่างวันที่ 10 - 25 พ.ย. 65 ณ สถาบันพัฒนาบุคลการท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
สรุปสถิติผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2565 คลิกดูไฟล์
สรุปผลการศึกษาดูงาน คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th