องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 
KM การพัฒนาบุคลากร

ประกาศหนักเกณฑ์และเงื่อนไข/หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ความรู้จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
คู่มือ/ตำรา/เอกสารเผยแพร่
แผนผังขั้นตอนการทำงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)
- ประเภทผู้บริหารท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
อำนวยการท้องถิ่น
- 2101 นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง) คลิกดูไฟล์
- 2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง) คลิกดูไฟล์
- 2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง) คลิกดูไฟล์
- 2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง) คลิกดูไฟล์
- 2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง) คลิกดูไฟล์
- 2106 นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง) คลิกดูไฟล์
- 2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง) คลิกดูไฟล์
- 2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง) คลิกดูไฟล์
- 2109 นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง) คลิกดูไฟล์
วิชาการ
- 3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) คลิกดูไฟล์
- 3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) คลิกดูไฟล์
- 3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3303 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) คลิกดูไฟล์
- 3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3402 นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3501 นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3601 นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3602 พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3603 นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3604 นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) คลิกดูไฟล์
- 3605 แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) คลิกดูไฟล์
- 3606 นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3608 นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3609 นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3611 นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3612 เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3613 ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3614 นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3615 นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3701 วิศวกรโยธา คลิกดูไฟล์
- 3702 สถาปนิก คลิกดูไฟล์
- 3703 นักผังเมือง คลิกดูไฟล์
- 3704 วิศวกรเครื่องกล คลิกดูไฟล์
- 3705 วิศวกรไฟฟ้า คลิกดูไฟล์
- 3706 วิศวกรสุขาภิบาล คลิกดูไฟล์
- 3707 นักจัดการงานช่าง คลิกดูไฟล์
- 3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3802 นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3804 บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) คลิกดูไฟล์
- 3805 นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3806 นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) คลิกดูไฟล์
- 3807 นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3808 ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3809 นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) คลิกดูไฟล์
- 3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) คลิกดูไฟล์
ประเภททั่วไป
- 4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4102 จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4103 จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คลิกดูไฟล์
- 4202 เจ้าพนักงานการคลัง คลิกดูไฟล์
- 4203 เจ้าพนักงานพัสดุ คลิกดูไฟล์
- 4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ คลิกดูไฟล์
- 4301 จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4302 จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4401 จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส คลิกดูไฟล์
- 4402 จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4403 จพง.สัตวบาล คลิกดูไฟล์
- 4404 จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4501 จพง.วิทยาศาสตร์ คลิกดูไฟล์
- 4601 จพง.สาธารณสุขชุมชน คลิกดูไฟล์
- 4602 พยาบาลเทคนิค คลิกดูไฟล์
- 4603 จพง.เวชกรรมฟื้นฟู คลิกดูไฟล์
- 4604 จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4605 โภชนาการ คลิกดูไฟล์
- 4606 จพง.รังสีการแพทย์ คลิกดูไฟล์
- 4607 จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิกดูไฟล์
- 4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม คลิกดูไฟล์
- 4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข คลิกดูไฟล์
- 4610 สัตวแพทย์ คลิกดูไฟล์
- 4701 นายช่างโยธา คลิกดูไฟล์
- 4702 นายช่างเขียนแบบ คลิกดูไฟล์
- 4703 นายช่างสำรวจ คลิกดูไฟล์
- 4704 นายช่างผังเมือง คลิกดูไฟล์
- 4705 นายช่างเครื่องกล คลิกดูไฟล์
- 4706 นายช่างไฟฟ้า คลิกดูไฟล์
- 4707 เจ้าพนักงานประปา คลิกดูไฟล์
- 4708 นายช่างศิลป์ คลิกดูไฟล์
- 4709 นายช่างภาพ คลิกดูไฟล์
- 4801 จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4802 จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) คลิกดูไฟล์
- 4803 จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4804 จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
- 4805 จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) คลิกดูไฟล์
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต.
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๑ คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th