องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 
KM การพัฒนาบุคลากร

ประกาศหนักเกณฑ์และเงื่อนไข/หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ความรู้จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
คู่มือ/ตำรา/เอกสารเผยแพร่
แผนผังขั้นตอนการทำงาน
แผนผังขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนการรับชำระภาษีป้าย คลิกดูไฟล์
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)กรณีบุคคลธรรมดา คลิกดูไฟล์
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง)กรณีบุคคลธรรมดา คลิกดูไฟล์
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์(ยกเลิก)กรณีบุคคลธรรมดา คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th